• images/stories/header/novdec/left/Untitled-3.jpg
 • images/stories/header/novdec/left/Untitled-2.jpg
 • images/stories/header/novdec/left/Koreaaedelgran.jpg
 • images/stories/header/novdec/left/Vintersnebolle.jpg
 • images/stories/header/novdec/left/DSC_2318.jpg
 • images/stories/header/novdec/left/DSC_1882.jpg
 • images/stories/header/novdec/center/1099786_79415468.jpg
 • images/stories/header/novdec/center/1564648587-1564648588-org.jpg
 • images/stories/header/novdec/center/1127458_98077040.jpg
 • images/stories/header/novdec/center/DSC_1307.jpg
 • images/stories/header/novdec/center/DSC_0679.jpg
 • images/stories/header/novdec/center/DSC_1314.jpg
 • images/stories/header/novdec/right/HC03.jpg
 • images/stories/header/novdec/right/HC02.jpg
 • images/stories/header/novdec/right/HC01.jpg
 • images/stories/header/novdec/right/HC04.jpg
 • images/stories/header/novdec/right/HC06.jpg

Find det nærmeste havecenter

Hos vores medlemmer kan du være sikker på et stort udvalg af planter i høj kvalitet, spændende tilbehør til hus og have, specialiteter og nyheder – ledsaget af gode råd og udsøgt service af fagfolk.


Klik her for at søge efter dit nærmeste havecenter.


12. marts 2020

2020_06 Nyhedsbrev

 

Corona : Covid-19 situationen


Statsministeren kom på pressemødet i aftes med en opfordring til private virksomheder om at udvise ansvarlighed og støtte op om regeringens og Sundhedsstyrelsens fælles plan for alle.

I Danske Havecentre føler vi et stort ansvar for at bidrage med den nødvendige information for begrænse spredningen af corona-smitten, men vigtigst at orientere om reglerne for hvad man må som arbejdsgiver i en situation, som ingen af os nogensinde har stået i før.Telefonisk rådgivning kan du få ved at ringe til Per Boisen på brancheforeningens telefon 6617 4489 eller på e-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 
 


Sygemelding og karantæne 
Fravær på grund af sygdom for medarbejdere, der er ramt af coronavirus, behandles som andet sygefravær. Det betyder, at funktionærer har ret til sædvanlig løn under fraværet. Øvrige medarbejdere er enten omfattet af reglerne for sygedagpenge eller har ret til at modtage løn under sygdom efter reglerne i overenskomsterne.

Virksomheden må ikke spørge om årsagen til medarbejderens sygefravær. Medarbejderen har dog selv pligt til at oplyse om smitte eller mistanke om smitte med coronavirus, da der er tale om en smitsom sygdom med mulige alvorlige konsekvenser.

Hvis en medarbejder ikke er egentlig syg, men bliver sat i karantæne af offentlige myndigheder omfattes dette af reglerne for sygdom. Uarbejdsdygtighedsbegrebet er udvidet til at omfatte tilfælde, hvor den pågældende lønmodtager er sat i karantæne f.eks. i eget hjem uden at være ramt af sygdom.

Ved frivillig isolation er der ikke ret til sygedagpenge eller løn. I det tilfælde vil vedkommende ikke være uarbejdsdygtig i lovgivningsmæssig forstand.

Hvis en medarbejder vælger at rejse på ferie til et område, hvor sundhedsmyndighederne og Udenrigsministeriets rejsevejledning fraråder alle rejser til, vil medarbejderen efter en konkret vurdering kunne miste retten til løn, hvis virksomheden har væsentlige driftsmæssige grunde til at sætte den pågældende i karantæne


Kan arbejdsgiver pålægge hjemmearbejde, karantæne mv.


Arbejdsgiver har som en del af ledelsesretten mulighed for at pålægge en medarbejder ikke at møde på arbejde.
Regeringen opfordrer private virksomheder til at sikre, at flest muligt arbejder hjemmefra, afspadserer eller afholder ferie under iagttagelse af opretholdelse af kontraktmæssige forpligtelser, f.eks. eksport og leverancer.
Endvidere opfordrer regeringen til, at der alene afholdes fysiske møder mv., hvis det er absolut nødvendigt, og at der tages øvrige relevante tiltag for at sikre hensigtsmæssig adfærd på arbejdspladsen.

Sundhedsstyrelsen opfordrer endvidere medarbejdere, der har rejst i risikoområder til at blive hjemme i 14 dage efter hjemkomst. Hvis medarbejderen selv vælger at følge denne opfordring er der ikke krav på løn, men regeringen har opfordret til at der findes løsninger i det omfang det er muligt, f.eks. yderligere ferie, afspadsering, hjemmearbejde mv. Såfremt virksomheden vælger at pålægge medarbejderen at blive hjemme, vil der som udgangspunkt være ret til løn under fraværet.

Listen over områder med smittespredning findes her https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar Vær dog opmærksom på at listen samt rejsevejledninger kan ændres fra time til time.


 

Medarbejderen er forhindret i at møde på arbejde


Hvis en medarbejder ikke vil møde på arbejde af frygt for at blive smittet med coronavirus, er der tale om ulovligt fravær. En medarbejder kan ikke give sig selv karantæne eller selv beslutte at blive væk fra arbejde uden at have en saglig begrundelse.

Da daginstitutioner og skoler er lukket senest fra fredag den 13. marts og foreløbig 2 uger frem kan det give medarbejdere problemer med at få passet børn.

Det er medarbejderen eget ansvar at finde pasning til børn. Medarbejderen må derfor selv finde en alternativ pasning. Fravær fra arbejdet giver ikke ret til løn eller dagpenge. Regeringen opfordrer til at arbejdsgivere og medarbejdere i fællesskab aftaler løsninger, såsom at medarbejderen arbejder hjemme i det omfang dette er muligt, afspadserer, holder ferie eller feriefridage.

Manglende offentlige transportmuligheder er ikke virksomhedens ansvar. Medarbejderen skal selv sørge for at kunne komme på arbejde. Fravær giver ikke ret til løn eller sygedagpenge.
 
 


Arbejdsmangel - hvilke regler gælder?Hvis virksomheden oplever arbejdsmangel, er der mulighed for hjemsendelse


GLS-A har indgået en aftale med 3F om, at det betragtes som force majeure (en ekstraordinær situation), hvis udbrud af coronavirus medfører, at en virksomhed – f.eks. på grund af afsætningsproblemer, leveringsvanskeligheder, myndighedspåbud om indstilling af driften - ikke har beskæftigelsesmuligheder for medarbejderne. Såfremt det er tilfældet, kan virksomheden opsige de medarbejdere, som midlertidigt ikke kan beskæftiges, uden sædvanligt opsigelsesvarsel.

Hvis medarbejdere afskediges på grund af force majeure, skal medarbejderne genansættes i takt med at produktionen normaliseres. Nye medarbejdere til samme arbejde kan ikke ansættes, før de, som er afskediget på grund af force majeure, er genansat. Genansatte medarbejdere indtræder i deres hidtidige anciennitet.

Hvis opsagte medarbejdere ikke kan tilbydes genansættelse, skal virksomheden betale erstatning for manglende opsigelsesvarsel.

Der skal ikke betales g-dage ved opsigelser, som skyldes force majeure.

Funktionærer kan ikke opsiges uden varsel

Funktionærlovens opsigelsesvarsler kan ikke fraviges på grund af force majeure. Opsigelse af funktionærer kan kun ske med det almindelige opsigelsesvarsel i henhold til funktionærloven.

Hvis en virksomhed får problemer med at beskæftige sine funktionærer som følge af coronavirus-udbrud, kan man undersøge mulighederne for afspadsering, afholdelse af feriefridage, ferie m.v.

Mulighed for ferieafvikling mv.

Hvis arbejdsgiver ønsker at en medarbejder holder ferie, skal ferie som udgangspunkt varsles. Restferie skal varsles med 1 måned og hovedferie (3 ugers sommerferie) skal varsles med 3 måneder.

Hvis væsentlige og upåregnelige driftsmæssige forhold, såsom akut råvaremangel grundet den nuværende corona situation nødvendiggør det, vil de sædvanlige varsler kunne bortfalde.

For så vidt angår feriefridage gælder der ikke tilsvarende varsler, og disse kan derfor pålægges afholdt fra dag til dag.

 
 

Særligt vedrørende elever

 


Når skolen lukker pga. coronavirus:


På baggrund af retningslinjerne fra myndighederne holder erhvervsskolerne lukket i en periode.

Hvis din elev skulle have mødt til undervisning og skolen ikke i stedet udbyder online undervisning mv. er det vigtigt at eleven i stedet møder op på praktikstedet og fortsætter uddannelsen der.

Eleven kan ikke blive hjemsendt uden løn, men kan eventuelt pålægges at afholde ferie eller feriefridage. Hvis eleven bliver syg eller sættes i karantæne af myndighederne, vil eleven have ret til sædvanlig sygdomsbetaling.

Udeblivelse fra praktikstedet kan blive betragtet som væsentlig misligholdelse af uddannelsesaftalen
 


Udsættelse af moms og skat


 
Ny hastelovgivning indeholder tre initiativer, der skal hjælpe virksomheder i Danmark i forhold til de negative økonomiske konsekvenser, som spredningen af Coronavirus allerede har og vil kunne få. 

Derfor giver regeringen nu en hjælpende hånd til dansk erhvervsliv ved tre konkrete initiativer:

 
 1. Lempeligere betalingsfrister for A-skal og AM-bidrag
 2. Udskydelse af momsafregning for virksomheder på månedsafregning
 3. Selskaber kan nedsætte deres acontobetaling af selskabsskat, hvis de forventer faldende indtjening

 

 

Du kan læse hele teksten her


Eller downloade en printvenlig pdf

 

 


Rejser til farlige områder

 
Det anbefales, at virksomhederne følger sundhedsmyndighedernes vejledning og Udenrigsministeriets rejsevejledning, når man planlægger forretningsrejser for medarbejdere. Medarbejderen vil have ret til at nægte at rejse, hvis rejsen indebærer at vedkommendes helbred eller liv vil være truet.

Arbejdsgiver kan ikke forbyde en medarbejder at tage på en ferierejse til et område, hvor sundhedsmyndighederne og Udenrigsministeriets rejsevejledning fraråder rejser til, hvis der er indgået aftale om ferieafholdelse. Men det vil kunne betragtes som selvforskyldt sygdom, hvis medarbejderen bliver syg under eller efter rejsen. Det samme vil kunne være tilfældet for den karantæne medarbejderen kan blive sat i efter en sådan rejse.

Forsinket hjemrejse på grund af coronavirus fra en ferie er medarbejderens egen risiko. Opstår der forsinkelser i rejsetrafikken eller hindrer lokale myndigheder, at en person kan forlade et område, er det eventuelt efterfølgende fravær fra arbejdet medarbejderens egen risiko, som ikke giver ret til løn eller dagpenge.
Det indskærpes skriftligt overfor medarbejderne, at rejser til et risikoområde bør undlades, og at efterfølgende sygdom eller andet fravær kan medføre tab af løn, jf. ovenfor.
 


Orientering til kunderne
 

Det kan være nødvendigt at orientere kunderne på indgangsdøren til havecentret. Hvis man ikke har fuldt personale, så kan man bede kunderne have forståelse for længere ekspeditionstid - mange er hjemme for at passe på deres børn.

Vigtigt er det at signalere, at

 
"VI PASSER PÅ VORES KUNDER OG MEDARBEJDERE"


Nedenfor kan du downloade Sundhedsstyrelsens plakater.


________________________________________________________________________


Materiale til opsætning i kantine og butik