Den 28. februar 2023 vedtog folketinget et lovforslag, der afskaffer store bededag som helligdag. Den nye lov medfører, at store bededag fra 2024 vil være en almindelig arbejdsdag, hvor de løn- og ansættelsesvilkår, som i øvrigt gælder på almindelige arbejdsdage, finder anvendelse.

Loven gælder for lønmodtagere, som efter loven skal forstås på samme måde som definitionen i ferieloven. Det vil sige en person, der modtager vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold.
 

Hvad skal du som arbejdsgiver være opmærksom på?

Fra 1. januar 2024 vil særlige regler om løn- og ansættelsesvilkår ved helligdage, der er aftalt i ansættelseskontrakter, overenskomster, personalehåndbøger, aftaler, kutymer eller andre regler ikke længere finde anvendelse for så vidt angår store bededag.

Det betyder blandt andet, at store bededag ikke kan fradrages i opgørelse af arbejdstid efter kollektive overenskomster og individuelle ansættelsesaftaler, hvor helligdage fradrages ved opgørelsen af arbejdstiden.

For både timelønnede og månedslønnede lønmodtagere betyder loven desuden, at de nu skal arbejde på store bededag, hvor de vil modtage betaling af deres almindelige løn.


Månedslønnede

For lønmodtagere med en fast månedsløn betyder afskaffelsen af store bededag, at de vil blive kompenseret for den øgede arbejdstid med et løntillæg.

Løntillægget svarer til værdien af en almindelig arbejdsdag og er fastsat til 0,45 pct. af lønmodtagerens årsløn.

Årslønnen er den sædvanlige og fast påregnelige årlige løn, som den også kendes fra ferieloven.  Det betyder, at virksomhedens eventuelle pensionsbidrag, tillæg for eksempelvis forskudt tid og rådighedstillæg mv. og personalegoder, som medarbejderen ikke råder over under ferie skal medregnes.

Løntillægget optjenes løbende pr. måned og er baseret på den sædvanlige og fast påregnelige månedsløn.

Udbetalingen af løntillægget kan ske på to måder:

–        Løntillægget kan udbetales månedsvis eller

–        Afregnes to gange årligt med lønnen for maj og august måned.

Ved fratræden skal løntillægget afregnes forholdsmæssigt.


Timelønnede

For timelønnede lønmodtagere betyder afskaffelsen af store bededag, at de vil modtage deres sædvanlige timeløn på store bededag. Timelønnede lønmodtagere bliver dermed også kompenseret, hvis de arbejder mere på grund af afskaffelsen. Loven betyder til gengæld at de lønmodtagere, som før fik helligdagstillæg ved arbejde på store bededag, ikke længere modtager dette tillæg.

Kilde: Dansk Erhverv