D. 3. juni afsagde Odense Domstol deres kendelse


 

Ellebæk Planteskole ApS er tiltalt for overtrædelse af lov om våben og eksplosivstoffer m.v. § 10, stk. 5, jf. stk. 3, nr. 1, jf. Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2019/1148 af 20. juni 2019 – om markedsføring og anvendelse af udgangsstoffer til eksplosivstoffer, om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 og om ophævelse af forordning (EU) nr. 98/2013, artikel 7, stk. 2, litra a og b, og artikel 9, stk. 2, ved, på adressen Kildeholmvej 4 i Odense, i en ukendt periode forud for den 28. september 2022 på et af Sikkerhedsstyrelsens kontrolbesøg, ikke at have overholdt sine forpligtigelser som erhvervsdrivende ved salg af regulerede udgangsstoffer til eksplosivstoffer, idet virksomheden ikke kunne godtgøre over for Sikkerhedsstyrelsen, -at virksomhedens ansatte, der deltager i salg af regulerede udgangsstoffer til eksplosivstoffer, er bekendt med hvilke af de produkter, som virksomheden gør tilgængelige, der indeholder regulerede udgangsstoffer til eksplosivstoffer, – at virksomhedens ansatte er vejledt i forordningens forpligtigelser i artikel 5-9, herunder indberetning af mistænkelige transaktioner samt indberetning i forbindelse med væsentlige bortkomster eller tyverier, samt – at virksomheden har en procedure til opdagelse af mistænkelige transaktioner.

Tiltalte nægtede sig skyldig.

Rettens begrundelse og afgørelse

Keld Pedersen har blandt andet forklaret, at han forud for Sikkerhedsstyrelsens kontrolbesøg den 28. september 2022 havde hørt om forordningens regler, men at de ikke var implementeret i virksomheden på de i tiltalen omfattede punkter, fordi man i virksomheden manglede vejledning i, hvordan reglerne skulle implementeres. Vidnerne Julie Kirstine Lockdahl og Bettina Sommer Andersen har afgivet sikre forklaringer, blandt andet om de udgangsstoffer til eksplosivstoffer, som blev fundet hos tiltalte, og om den manglende vejledning af de ansatte hos tiltalte vedrørende disse udgangsstoffer.

Derfor finder retten det bevist, at tiltalte er skyldig.

Retten bemærker, at ukendskab til reglerne ikke fritager for ansvar, men der er dog ved udmålingen af straffen også lagt vægt på, at tiltalte samarbejdede med Sikkerhedsstyrelsen i forløbet, herunder forsøgte tiltalte at lovliggøre forholdene, inden Sikkerhedsstyrelsen udstedte sit påbud, og at tiltalte efterkom det udstedte påbud.

Bødens størrelse er 10.000 kr.